TEAM

Yurtsote [Yst]

Oyun

TFT

Takım Tipi

1 v 1