TEAM

kurtav3 [kurtav2]

Oyun

Kafa Topu 2

Takım Tipi

1 v 1

Oynanan Son Maçlar

Kfc

Kaffa
1
0

kurtav2

kurtav3

ANG

Angel ESports Kafa Topu 2
1
0

kurtav2

kurtav3

kurtav2

kurtav3
1
0

dr.now

dr.now1

kurtav2

kurtav3
0
1

34

ümraniyespor

kurtav2

kurtav3
1
0

ANG

Angel ESports Kafa Topu 2

Kfc

Kaffa
1
0

kurtav2

kurtav3

ANG

Angel ESports Kafa Topu 2
1
0

kurtav2

kurtav3

kurtav2

kurtav3
1
0

dr.now

dr.now1

kurtav2

kurtav3
0
1

34

ümraniyespor

kurtav2

kurtav3
1
0

ANG

Angel ESports Kafa Topu 2

kurtav2

kurtav3
0
1

kk

tonguçbey

kurtav2

kurtav3
0
1

samierdem10

samirerdem10

sss

gergedan12
1
0

kurtav2

kurtav3

kurtav2

kurtav3
0
1

kf

headball2

kurtav2

kurtav3
1
0

homos1

homos1